miércoles, 27 de abril de 2016

Tarragona missionera i Ak Benn

“La nostra casa comuna!  Una mirada sobre "Laudato si"

Aquest passat dissabte, festivitat de Sant Jordi, la delegació de missions de Tarragona va estar present a la Rambla Nova, primer per fer visibles als nostres 38 missioners i segon per trobar una mica d’ajuda econòmica. El nostre principal atractiu d'aquest any va estar recolzar amb la venta de productes que s’elaboren a Dakar (Senegal) per part de Ak Benn. 
Al Dakar, com ja sabeu fa de missioner el germà de Taizé, Cristí Savall. 


Aquest dies al Dakar, han realitzat una exposició sobre:
“La nostra casa comuna!  Una mirada sobre 'Laudato si'
Els joves d'ak benn reflexionen sobre les deixalles que generem”
Reproduïm un text d’aquesta carta encíclica, il•lustrat amb les fotografies que ens faciliten d'aquesta exposició:

EL PRINCIPI DEL BÉ COMÚ
156. L’ecologia humana és inseparable de la noció de bé comú, un principi que acompleix un rol central i unificador en l’ètica social. És “el conjunt de condicions de la vida social que fan possible a les associacions i a cada un dels seus membres la consecució més plena i més fàcil de la pròpia perfecció”

157. El bé comú pressuposa el respecte a la persona humana com a tal, amb drets bàsics i inalienables ordenats al seu desenvolupament integral. També reclama el benestar social i el desenvolupament dels diversos grups intermedis, aplicant el principi de la subsidiarietat. 
Entre ells es destaca especialment la família, com la cèl•lula bàsica de la societat. Finalment, el bé comú requereix la pau social, és a dir, l’estabilitat i seguretat d’un cert ordre, que no es produeix sense una atenció particular a la justícia distributiva, la violació d ela qual sempre engendra violència. Tota la societat –i en aquesta, de manera especial l’Estat- té l’obligació de defensar i promoure el bé comú.

158. En les condicions actuals de la societat mundial, on hi ha tantes injustícies i cada vegada són més les persones descartables, privades de drets humans bàsics, el principi del bé comú es converteix immediatament, com a lògica i ineludible conseqüència, en una crida a la solidaritat i en una opció preferencial pels més pobres. 
Aquesta opció implica treure les conseqüències de la destinació comuna dels béns de la terra, però, com he intentat expressar en l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, exigeix contemplar primer de tot la immensa dignitat del pobre a la llum de les més pregones conviccions creients. N’hi ha prou de mirar la realitat per a entendre que aquesta opció avui és una exigència ètica fonamental per a la realització efectiva del bé comú.”


Per veure més fotografies podeu fer click: Exposició al voltant de la C.E. Laudato Si-Ak Benn