• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col·laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

dimarts, 17 d’abril de 2018

Que ningú es quedi fora de un seminari o d'una comunitat per manca de recursos

La formació integral eix imprescindible en tota vocació.

No només cal sentir la crida del Senyor a entregar la vida al seu servei.  La formació espiritual i acadèmica és necessària per afrontar tots el reptes que es plantegen.

Al desembre de 2016 l'Església universal va publicar la Ràtio fundamentalis institutionis sacerdotalis "El do de la vocació presbiteral", unes indicacions generals sobre la formació dels sacerdots en tot el món. 
Amb aquest document es busca unificar criteris i donar a totes les vocacions les mateixes oportunitats a l'hora de rebre una formació integral -no només acadèmica-, comunitària i missionera.
L'Obra de Sant Pere Apòstol, que ajuda a un de cada tres seminaristes al món i als novicis i novícies dels territoris de missió, ara ha de fer un esforç especial per aplicar la Ràtio en aquesta àmplia geografia missionera, on les vocacions no fan més que augmentar -s'han duplicat en els últims 30 anys-. A l'hora de garantir una formació adequada a les vocacions locals arreu del món, aquesta Obra vol especialment promoure iniciatives que afavoreixin la vida comunitària, aprofundir la formació dels formadors i consolidar els seminaris propedèutics, a més de concentrar els seus recursos humans i econòmics per millorar la selecció i formació dels candidats al sacerdoci.

Aquesta és una panoràmica de les ajudes de Sant Pere Apòstol a 2016, quan es van enviar de tot el món 18.522.039,10 € per a sostenir a aquestes vocacions natives:

Obra San Pedro Apostol, Vocaciones Nativas 2018

Com Església unida, membres d'un mateix cos, és el nostre deure donar suport a la crida que l'Esperit Sant fa i oferir la nostra ajuda a la formació de les vocacions, sorgeixin on sorgeixin; i una formació de qualitat, que respongui a les indicacions de la Santa Seu. Per això, en aquesta Jornada de Vocacions Natives l'Església ens convida a alçar els ulls a la universalitat de l'Església, i a resar i sostenir econòmicament a aquestes vocacions, que asseguren que l'Evangeli romandrà en les Esglésies més joves.
Per saber més podeu visitar la pàgina web de Omp-Vocacions Natives o el suplement que des de la Delegació Diocesana preparem per aquesta jornada

dilluns, 9 d’abril de 2018

403 Beques missioneres en territoris de missió

Tens una crida. Respon.

A la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives, que se celebren conjuntament el 22 d'abril, la Comissió de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), CONFER i Obres Missionals Pontifícies (OMP) llancen una campanya conjunta per visibilitzar la crida vocacional i sensibilitzar la societat sobre la importància de col·laborar amb la pregària i l'aportació econòmica amb totes les vocacions del món.
Sota el lema "Tens una crida" -extret del missatge del Papa per a la Jornada-, les tres institucions volen mostrar que Déu continua cridant als joves, i que la vocació d'especial consagració és una alternativa de vida apassionant, que no té res envejar a la que ofereixen les millors companyies del món. Amb la metàfora del món empresarial, s'avisa als joves que poden rebre la trucada del "cap" més important del món, que els ofereix treballar en una "companyia" amb presència internacional, que sempre cotitza a l'alça, i que afronta desafiaments per canviar la vida de moltes persones.
Els objectius d'aquesta campanya són, d'una banda, que els joves entenguin la crida vocacional com una cosa que pot succeir en la seva vida, i la vocació com un camí de vida vàlid. De l'altra, que la comunitat cristiana i la societat en general promoguin aquestes vocacions amb la pregària i l'acompanyament. Finalment, es busca la col·laboració econòmica amb la formació de les vocacions natives que sorgeixen en països de missió.

Jornada de Vocacions Natives
El mateix dia se celebra la Jornada de Vocacions natives, que són aquelles vocacions que sorgeixen en els Territoris de Missió i que moltes vegades tenen serioses dificultats econòmiques per seguir endavant. Han rebut l'Evangeli dels missioners, i són el signe que aquest ha arrelat en la cultura, i es converteixen en el futur de les Esglésies locals. En els últims trenta anys la seva presència s'ha duplicat.
L'Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol, que ha rebut l’encàrrec de la formació i el sosteniment de Seminaris i noviciats als Territoris de missió, rep les ajudes de tot el món per sostenir econòmicament a aquestes vocacions. Una modalitat d’ajuda són les BEQUES MISSIONERES.


403 beques missioneres a Tarragona
Una manera concreta de col·laborar a la tasca missionera de l'Església fou la creació de les BEQUES MISSIONERES en favor dels seminaristes, novicis i novícies originaris de país de Missió. Era el 9 d'abril de 1987 quan un anònim depositava 1.000 pts per a una primera beca, que poc a poc, amb l'aportació de diversos anònims arribaria a sumar 300.000 pts., la totalitat d'una beca. Ara arribem a la beca 403 amb el cost actual de 2.000 €.
Cada beca porta un nom com un himne d'acció de gràcies a Déu, pels testimonis de fe amb que ens ha regalat i recordem tantes persones que ho han fet bé, amb un compromís joiós i constant. 
També posar en relleu realitats que poden restar amagades o caure en l'oblit, ajudar a conèixer el perquè d'aquella ermita dedicada a la Mare Déu o a algun altre sant que són centre d'encontre i pregària dels fills del poble que els venera i confia, o d'aquell esdeveniment que ha resultat motiu d'empenta i coratge per a viure la fe. 
La Delegació diocesana de Missions ha volgut recollir la història de les BEQUES en el llibre L’obra de sant Pere Apòstol, que presenta aquests dies com a pròleg de la Jornada de les Vocacions Natives.
Les beques ressenyades en la publicació porten la seva corresponent nota biogràfica o  històrica, que ens ajuda a reconèixer la nostra realitat, com els noms dels sants patrons de la Parròquia que són exponent de fe i agraïment de tants fidels.
---------

A la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebran conjuntamente el 22 de abril, la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española (CEE), CONFER y Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzan una campaña conjunta para visibilizar el llamamiento vocacional y sensibilizar la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo.

Bajo el lema "Tienes un llamada" -extraído del mensaje del Papa para la Jornada-, las tres instituciones quieren mostrar que Dios continúa llamando a los jóvenes, y que la vocación de especial consagración es una alternativa de vida apasionante, que no tiene nada envidiar a la que ofrecen las mejores compañías del mundo. Con la metáfora del mundo empresarial, se avisa a los jóvenes que pueden recibir la llamada de la "jefe" más importante del mundo, que los ofrece trabajar en una "compañía" con presencia internacional, que siempre cotiza a la alza, y que afronta desafíos para cambiar la vida de muchas personas.

Los objetivos de esta campaña son, por un lado, que los jóvenes entiendan el llamamiento vocacional como una cosa que puede suceder en su vida, y la vocación como un camino de vida válido. De la otra, que la comunidad cristiana y la sociedad en general promuevan estas vocaciones con la oración y el acompañamiento. Finalmente, se busca la colaboración económica con la formación de las vocaciones nativas que surgen en países de misión.

Jornada de Vocaciones Nativas

El mismo día se celebra la Jornada de Vocaciones nativas, que son aquellas vocaciones que surgen en los Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades económicas para seguir adelante. Han recibido el Evangelio de los misioneros, y son el signo que este ha arraigado en la cultura, y se convierten en el futuro de las Iglesias locales. En los últimos treinta años su presencia se ha duplicado.

La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, que ha recibido el encargo de la formación y el sostenimiento de Seminarios y noviciados en los Territorios de misión, recibe las ayudas de todo el mundo para sostener económicamente a estas vocaciones. Una modalidad de ayuda son las BECAS MISIONERAS.

403 becas misioneras en Tarragona
Una manera concreta de colaborar a la tarea misionera de la Iglesia fue la creación de las BECAS MISIONERAS en favor de los seminaristas, novicios y novicias originarios de país de Misión. Era el 9 de abril de 1987 cuando un anónimo depositaba 1.000 pts para una primera beca, que poco a poco, con la aportación de varios anónimos llegaría a sumar 300.000 pts., la totalidad de una beca. Ahora llegamos a la beca 403 con el coste actual de 2.000 €.

Cada beca trae un nombre como un himno de acción de gracias a Dios, por los testigos de fe con que nos ha regalado y recordamos tantas personas que lo han hecho bien, con un compromiso dichoso y constante.

También poner de relieve realidades que pueden restar escondidas o caer en el olvido, ayudar a conocer el porque de aquella ermita dedicada a la Madre Dios o a alguno otro santo que son centro de encuentro y plegaria de los hijos del pueblo que los venera y confía, o de aquel acontecimiento que ha resultado motivo de empujón y coraje para vivir la fe.

La Delegación diocesana de Misiones ha querido recoger la historia de las BECAS en el libro La obra del santo Pedro Apóstol, que presenta estos días como prólogo de la Jornada de las Vocaciones Nativas.

Las becas reseñadas en la publicación traen su correspondiente nota biográfica o histórica, que nos ayuda a reconocer nuestra realidad, como los nombres de los santos patrones de la Parroquia que son exponente de fe y agradecimiento de tantos fieles.


dimarts, 3 d’abril de 2018

Próxima cita para los jóvenes

“Dios está aquí y yo no lo sabía”: Encuentro Misionero de Jóvenes en El Escorial


El Encuentro Misionero de Jóvenes, que cada año organizan las Obras Misionales Pontificias, tendrá lugar del 6 al 8 de abril en El Escorial, Madrid. Su lema, “Dios está aquí y yo no lo sabía”, frase del Génesis. Una frase y una constatación que se actualiza todos los días en la vida de los misioneros y de cualquier fiel cristiano.
Como explican los organizadores, “la misión nos abre al horizonte de un Dios que está presente en todo, pero del que muchas veces no descubrimos su presencia. De ahí que este encuentro se centre en la llamada a ver la presencia de Dios en el mundo y cómo la cooperación con la misión universal de la Iglesia ayuda a descubrirlo”.
Tras la acogida de los participantes, el viernes 6 de enero y una velada musical, el sábado 7 por la mañana se dedicará a reflexionar sobre los momentos en que Dios se ha hecho presente en la vida de cada uno, aunque en aquellos precisos instantes no se haya sentido así. Se alternarán para ello los testimonios personales, la reflexión y las dinámicas grupales, e incluso el visionado de un discurso que el famoso Steve Jobs en Stanford, en el año 2005. Esta sería la constatación del hecho de que “Dios está aquí”.
Por la tarde del sábado, sería la reflexión sobre la realidad constatada, con la parte final de la cita bíblica: “… y yo no lo sabía”. Algo que se reflejará en el relato de una experiencia misionera diocesana y una mesa redonda, “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. La mesa redonda ser articulará en torno a los tres verbos – reconocer, interpretar, elegir – propuestos en el documento preparatorio del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes convocado por el Papa Francisco.
El domingo, día 8, se centrará en la respuesta al “Dios está aquí y yo no lo sabía”. La respuesta, “El Señor será mi Dios” (Génesis 28, 21), se reflejará en varios testimonios de vocación misionera. También habrá oportunidad para breves comunicaciones sobre cuestiones de actualidad para los jóvenes, como la participación de jóvenes españoles en la Asamblea del Sínodo. La mañana concluirá con la Misa presidida por José María Gil Tamayo, Secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Para descargar el programa pincha aquí.
OMPRESS-MADRID (5-02-18) 

divendres, 23 de març de 2018

OMP Espanya posa a la disposició del Papa 16 milions i mig d'euros per ajudar a les missions

OMP Espanya posa a la disposició del Papa 16 milions i mig d'euros per ajudar a les missions.

Els espanyols han tornat a donar prova de la seva generositat amb l'Església missionera, a través de la seva col·laboració amb Obres Misionales Pontifícies.

Aquest 2018, OMP Espanya lliurarà al Sant Pare 16.518.698,05 €, gràcies a la col·laboració dels espanyols amb les jornades missioneres de Domund, Infància Missionera i Vocacions Natives del 2017. Els ingressos van arribar en la seva majoria de les parròquies i les herències, però també van arribar a través de col·legis, hospitals, subscripcions a revistes, domiciliacions… Quant a les despeses, el 14% s'ha invertit en animació missionera, el 1% a recolzar els instituts missioners a Espanya, i el 5% s'han destinat a despeses d'administració. El 80% resultant es gasta exclusivament en el finançament de projectes missioners.

Amb aquests diners -16.518.698,05 €- s'ajuda a sostenir el treball que l'Església desenvolupa als Territoris de Missió, on viu la meitat de la població mundial, i on l'Església sosté una gran tasca evangelizadora i el 44% del treball social al món. La Santa Seu encomana la cura d'aquests Territoris a la Congregació per la Evangelización dels Pobles, que es recolza en OMP.

OMP Espanya ha informat als Secretariats Internacionals de les Obres Missionals Pontifícies, perquè es pugui saber quants diners mundials hi ha disponible per a les peticions d'ajuda rebudes al llarg de tot l'any. En l'Assemblea Internacional de OMP, que se celebra al maig, es decidirà la destinació de les ajudes mundials; i s'indicarà a OMP Espanya quins projectes recolzà amb aquests diners.

Mentrestant, una vegada informats els Secretariats Internacionals, OMP Espanya presentarà a cada bisbe l'exercici econòmic de OMP en la seva diòcesi. Finalment, com cada any, s'elaborarà un informe econòmic consolidat que es presenta a l'abril en el Registre Mercantil, on es validen els comptes i se segella.

“Volem agrair als donants la confiança dipositada en nosaltres”, afirma Anastasio Gil, director nacional de OMP. “Agraïm l'esforç que hi ha darrere de cada euro, som conscients que són la suma de molts pocs”. El director nacional explica que “el bonic d'ajudar a OMP és que no sosté aquesta o aquella missió, sinó la missió universal de l'Església, sense distinció de països o congregacions. Es tracta de posar a la disposició del Papa els diners per recolzar la missió allí on sigui necessari”.

dilluns, 19 de març de 2018

Música solidaria...

Concert-Homenatge a Mn. Josep Cabayol i Magrinyà

El proper divendres 23 a les 21h celebrem el Concert-Homenatge a Mn. Josep Cabayol i Magrinyà, a l’Auditori Josep Carreres a Vila-seca.
Demanem la vostra presència per a gaudir tots de l’estimació a Josep Cabayol, juntament amb familiars i amics podrem unir-nos a l’Homenatge al nostre missioner diocesà.

Presidirà l’acte Mons. Miquel Barbarà Anglès. Tothom hem tingut l’oportunitat de llegir en el seu llibre Petjades tarragonines a Catalunya, la vinculació de la nostra arxidiòcesi a les missions de Rwanda i el Congo, a l’Àfrica.


L'orquestra

Durham University Orchestral Society
La societat orquestral de la universitat de Durham (Regne Unit) és la societat musical líder de totes les universitats angleses i comprèn una orquestra simfònica i una de cambra. S’enorgulleix, alhora d’estar formada i gestionada completament per estudiants i abraça un ampli i exigent repertori, que interpreten i treballen durant l’any acadèmic. És la societat orquestral més antiga a Durham, amb 52 anys d’història.
Els integrants de les orquestres no només tenen el privilegi de formar part d’una comunitat musical plena de joves talents sinó també de rebre formació instrumental per part de membres de la Simfònica de la BBC o de l’orquestra Northern Sinfonia.
L’entitat també compta amb la col·laboració del mestre Richard Dickins, que ofereix classes magistrals cada trimestre als directors de les orquestres.
A més de la completa agenda de concerts, cada any organitzen una gira internacional cada any durant Setmana Santa; han tocat a Venècia, Praga, Berlín i Madrid.

Orquestra de cambra [Dir. Joshua Ridley]

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Concert en la major, per a clarinet i orquestra, K622 (1791)
Allegro Adagio
Rondo: Allegro

Anatoly Lyadov (1855-1914)
El Llac encantat, op. 62 (1909)
Orquestra simfònica [Dir. Alex Mackinder]

Dmitri Xostakóvitx (1906-1975)
Simfonia núm. 5, en re menor, op. 47 (1937)
Moderato: Allegro non troppo Allegretto
Largo
Allegro non troppo

dimecres, 14 de març de 2018

Concert solidari i homenatge a Mn. Josep Cabayol

Mn. Josep Cabayol Magrinyà, 40 anys ajudant a millorar la vida dels habitants de Ruanda y el Congo.

El missioner Josep Cabayol és el testimoni de vida d'una persona que ho ha donat tot amb gran entusiasme, oblidant les seves pròpies necessitats i posant-hi al davant les dels altres, amb una capacitat molt profunda de treball i compromís en la defensa dels drets humans, tants cops oblidats a l'Àfrica. Des de 1976 romandrà a Rwanda treballant com a missioner i infermer. El 1983 es decideix traslladar la seva missió diocesana al país veí, Zaire, a la missió de Bibwe, frontera amb Rwanda, on treballarà intensament al servei pastoral, amb l'equip missioner de l'Església diocesana de Tarragona; i també a l'hospital de la missió, un lloc molt aïllat de la missió, amb diferents ètnies i amb grans problemes socials, després treballa com a infermer a Camerun a través de l'organització Metges sense Fronteres.

Ha ajudat a la construcció de més de 4.000 cases

Durant el conflicte a la regió dels Grans Llacs, que va desembocar en una guerra civil molt devastadora, ell es troba de nou a Rwanda, i la situació bèl·lica i de seguretat del país l'obliguen a tornar a casa, però desprès d'un temps breu, pot tornar a l'Àfrica on es desplaça com a infermer dels camps de refugiats a Goma, al Zaire. Des de 1996, amb la postguerra, pot reprendre la seva tasca missionera a Rwanda, a la regió de Kampanga donant amb la seva vida un testimoni cristià d'entrega absoluta als altres i seguint la crida que va sentir a la seva joventut a viure, pel bé dels altres, amb la mateixa austeritat i pobresa de mitjans que la població amb la que conviu.Per homenatjar a Mn. Cabayol i poder ajudar a l'equipament de 9 aules de l'escola de primària en Kampanga hem preparat un concert.

Divendres 23 de març a les 21h, a l’Auditori Josep Carreres de Vila-seca.

Concert a càrrec de: Durham University Orchestral Society


dimecres, 7 de març de 2018

"L'educació, tal i com ens recorda sovint el missioner tarragoní i bisbe de Trujillo, Mons. Lluís Solé i fa, és una de les pedres angulars fonamental en la construcció d’un món més just"

Esttela esdevé veritable projecte de comunió entre les escoles
diocesanes de Trujillo (Hondures) i Tarragona

El passat 28 de gener celebràvem la Jornada de la Infància Missionera, una oportunitat única per provocar la trobada entre infants d’arreu del món. Els infants, com els adults, s’enriqueixen en obrir-se a realitats diferents a les pròpies, escoltant amb el cor, i sentint-se membres d’una Església Universal.
Aquesta jornada s’estén durant tot l’any amb iniciatives brillants que promouen el compromís missioner dels més petits a moltes ciutats del nostre país. A casa nostra, la iniciativa que pren forma aquests dies a les Escoles Diocesanes de Tarragona posa de manifest la voluntat de fer camí transcendent per tal de, a través dels germans, acostar-nos a Déu.
Parlem d’Esttela, l’agermanament que actualment uneix en comunió les Diòcesis de Trujillo (a Hondures) i la Diòcesis de Tarragona, a través dels diferents centres educatius que en formen part. Aquesta relació persegueix un doble objectiu: poder compartir el què som i el què fem per afavorir l’enriquiment mutu, i establir vincles que ens permetin recolzar-nos en la tasca docent que realitzem diàriament. La educació, tal i com ens recorda sovint el missioner tarragoní i bisbe de Trujillo, Mons. Lluís Solé i fa,  és una de les pedres angulars fonamental en la construcció d’un món més just.
Aula Compartida: “Quae audisti doce” (2 Tm 2,2)
Per això, Escoles Diocesanes de Tarragona ha engegat Aula Compartida, una plataforma de formació online per a docents. Aula Compartida és una iniciativa que neix amb u
na doble finalitat. D'una banda, la de compartir pràctiques innovadores en la tasca docent, i per una altra, la d'establir vincles de col·laboració entre aules escolars, especialment amb aquells entorns que experimenten dificultats d'accés a la formació continuada i actualització dels seus professionals docents.
Darrere d'Aula Compartida trobem a l'equip de docents i tècnics voluntaris d'Escoles Diocesanes de Tarragona (EDT) que gestionen i coordinen la programació i elaboració de continguts, en base a les necessitats dels equips receptors.

També participa d'aquest programa ESIT, el projecte formatiu nascut del grup d'Escoles Diocesanes de Tarragona i el Centre Tarraconense "El Seminari", per oferir formació d'alt nivell en un context internacional, treballant paral·lelament amb el sector empresarial. ESIT col·labora amb aquesta iniciativa garantint la qualitat de l'oferta formativa i la seva adequació al context digital.
EduMindUp! és el tercer partner d’aquest programa, espai de col·laboració entre xarxes escolars per a actualitzar la pràctica docent dels professionals de l’educació entorn a les novetats neurocientífiques. EduMindUp! es va iniciar a la ciutat de Tarragona en forma de congrés l’any passat i continua ara en forma de seminaris, xerrades e intercanvis, i nodreix d’innovació i fonament científic les propostes educatives d’Aula Compartida.
En el projecte formatiu s'ofereix una àmplia oferta de cursos en línia orientats a innovar en la pràctica docent, des del plantejament de metodologies actives que propicien el canvi de paradigma en el procés d'ensenyament i aprenentatge, i on l'alumnat ha de ser agent actiu i protagonista del seu procés educatiu. El proper mes de març s’inicia el primer curs sobre Aprenentatge Cooperatiu, amb molt bona acollida per part dels claustres hondurenys.
Un cop impulsada aquesta plataforma de formació online, les dues diòcesis continuen treballant aquesta relació, posant l’accent, ara, en que els alumnes d’ambdues realitats puguin conèixer-se i aprendre a estimar i valorar cultures tan diferents a la seva i, alhora, paradoxalment, tan properes.

"En això coneixeran tots que sou deixebles meus,  si teniu amor entre vosaltres."  (Jn 14,34-35) 

És fàcil estimar allò que ens es conegut. I allò que no coneixem? Els alumnes de les Escoles Diocesanes de Tarragona volen aixecar la vista més enllà d’allò que els hi resulta proper i conegut, per descobrir que poden estimar tots els germans del món. I la tasca pastoral d'aquest agermanament en serà la prova. Per això, a cada escola diocesana s’ha triat un curs a primària i una altre a secundària per ser ambaixadors del projecte Esttela. Cada un d’aquests cursos es posarà en contacte amb el curs homònim a Hondures, i al voltant d’una temàtica concreta, aprendran els uns dels altres, i ho compartiran amb els alumnes del seu centre. 
Així tenim diferents propostes a cada escola, que seran oportunitats ben especials per aprendre a estimar coneixent i donant-se a conèixer:
Col·legi Sant Pau de Reus
Seran els alumnes de 4t curs els que actuaran com a ambaixadors d’Esttela, que iniciaran el contacte amb els alumnes de 4t curs de la Escuela San Juan Bautista de Trujillo (Hondures). Plegats, compartiran sobre les tradicions pròpies de la celebració dels patrons: Sant Pere en el cas de Reus i Sant Joan Baptista en el de Trujillo.
Col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp
Els infants de 1r d’Educació Primària del Col·legi Sant Rafael treballaran conjuntament amb els del curs homònim de la Escuela San Juan Bautista de Trujillo, i junts aprendran sobre la història de les dues vil·les, fixant-se sobre tot en les professions artesanals d’un i de l’altre indret, i els temples i edificis singulars de Trujillo i La Selva del Camp.
Col·legi Mare de Déu de la Serra i CEE Tilmar de Montblanc
Enguany Montblanc es Capital de la Sardana, per tant, com no podia ser d’una altra forma, les danses tradicionals es convertiran en l’eix temàtic d’aquesta trobada entre infants. Serà el curs de 4t de Primària l’ambaixador oficial d’aquesta celebració, i compartiran amb la Escuela Monseñor Virgilio de Sonaguera (Hondures) la riquesa que ambdues realitats tenim en les nostres danses i cançons. A la Secundària, els ambaixadors seran del 1r curs de l’ESO i, en aquest cas, el tema central serà el patrimoni natural de Montblanc i de Sonaguera.
Els alumnes del Centre d’Educació Especial Tilmar formaran equips amb els ambaixadors de Mare de Déu de la Serra en una clara aposta per treballar des d’una perspectiva inclusiva els esdeveniments més importants per a la comunitat educativa.
Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona
A Tarragona, la romanitat mana, per això els ambaixadors de 5è de primària aproparan als alumnes de la Escuela San Juan Bautista de Trujillo el nostre patrimoni històric a través dels monuments més significatius. Alhora,  coneixeran de primera mà, els orígens maies de la cultura hondurenya.
A la Secundària, tindrem oportunitat de conèixer els mossens de les dues institucions, quan es posin en comú les xerrades de formació en valors que faran als alumnes de 2n d’ESO a cadascuna de les institucions educatives.
Escola Joan XXIII de Tarragona
Els ambaixadors del Joan XXIII han plantejat un repte molt simpàtic pels alumnes ambaixadors de 2n de Primària. La idea es interpretar una cançó típica catalana i reptar els alumnes de la Escuela Moseñor Virgilio de Sonaguera a que la reprodueixin de nou. Clar que ells no s’escaparan d’haver de reproduir alguna cançó hondurenya imitant els gestos, els balls i  la musicalitat dels instruments centreamericans.
A la secundària els alumnes de 2n d’ESO seran el encarregats de posar en comú com son les dinàmiques socials al seu barri, en comparació amb el dia a dia de la ciutat de Sonaguera: els joves, els establiments, les associacions, l’oci, la cultura, gustos i aficions, etc.

"Qui és la meva mare i qui són els meus germans?" Mateu (12, 46-50) 

Aquestes precioses experiències de comunió a les aules seleccionades tindran el corresponent ressò en tot el centre. Doncs com a ambaixadors d’Esttela,  seran portaveus del projecte i facilitadors d’un compromís que és el de tots: “Ser llum del món” (Mt 5, 14-16). 
La nostra presència enmig del món no pot passar desapercebuda per que som, per gràcia de Déu, portadors d'un do immens: la Bona Nova de Jesucrist. Formem una comunitat cristiana, units per llaços de parentesc espiritual. Amb la resta d'escoles diocesanes, i amb tots els infants i joves del món. Esttela, n’és el signe visible.

Francesc Ortiz Giménez
Director de la Fundació Sant Fructuós 
-Escoles diocesanes de Tarragona-
Artícle Revista Església de Tarragona Març-Abril 2018 

dimarts, 27 de febrer de 2018

Paraules del nostre Arquebisbe...

DIA D’HISPANOAMÈRICA
4 de març de 2018

El primer diumenge de març l’Església celebra el Dia d’Hispanoamèrica. És una jornada impulsada des de 1959 per enfortir els llaços de fraternitat i comunió amb els països de parla hispana del continent americà.
Des del viatge de Colom fins avui han estat molt milers els religiosos que durant aquests segles han creuat l’oceà per dur a Amèrica la llavor de l’Evangeli. També sacerdots diocesans, en el marc de l’OCSHA (Obra de Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana).
La llavor ha donat un gran fruit en aquelles terres. Actualment, dels 1.200 milions de batejats, la meitat viuen a Amèrica, i d’ells, 480 milions als països llatinoamericans. Dos països són els que tenen més catòlics del món: Brasil (134 milions) i Mèxic (96 milions).
Per si faltava una dada que confirmés la puixança de l’Església hispanoamericana, des del 13 de març de 2013 els catòlics tenim el primer Papa procedent d’aquest continent. Francesc és el pontífex número 266 de l’Església universal.
En aquest Dia d’Hispanoamèrica no sols preguem pels missioners, alguns d’ells seglars, que han anat a aquests països atenent una crida vocacional. També preguem per tants germans nostres llatinoamericans que han vingut a viure entre nosaltres, enriquint la nostra societat amb les seves tradicions culturals i amb la seva forma, sovint més cordial i més sensible, de viure la religió comuna.
En un món global, «l’Església en sortida» que estimula el Papa es produeix en ambdues direccions. És molt el que des d’aquí hem portat a Amèrica i molt el que ens ve retornat amb aire de frescor, a una Europa que sembla envellida quan es pensa en la joventut perenne de la fe.
Molts hispanoamericans venen com a immigrants. I davant el nouvingut —com ho ha assenyalat el Papa—, a vegades es té «por que pertorbin l’ordre establert, que robin alguna cosa que hem construït amb patiment». «Els nouvinguts també tenen pors: por de la confrontació, del judici, de la discriminació, del fracàs. Aquests temors són legítims, es fonamenten en dubtes perfectament comprensibles des del punt de vista humà. No és pecat tenir dubtes i pors. El pecat és deixar que els nostres temors determinin les nostres respostes, com renunciar a l’encontre amb l’altre.»
Aquestes reflexions del Papa poden ajudar-nos perquè la integració sigui completa. Personalment vull agrair a tants immigrants arribats de l’Amèrica hispana el servei impagable que presten a persones grans, cuidant-les a casa seva o acompanyant-les quan surten al carrer. Són veritablement de la família i l’enriquiment espiritual és mutu i abundant.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
--------------------------------------------------------
DÍA DE HISPANOAMÉRICA
4 de marzo 2018
El primer domingo de marzo la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica. Es una jornada impulsada desde 1959 para fortalecer los lazos de fraternidad y comunión con los países de habla hispana del continente americano. 
Desde el viaje de Colón hasta hoy han sido mucho miles los religiosos que durante estos siglos han cruzado el océano para llevar a América la simiente del Evangelio. También sacerdotes diocesanos, en el marco de la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana). 
La simiente dio un gran fruto en aquellas tierras. Actualmente de los 1.200 millones de bautizados, la mitad viven en América y de ellos 480 millones en los países latinoamericanos. Dos países son los que tienen más católicos del mundo: Brasil (134 millones) y México (96 millones).
Por si faltaba un dato que confirmara la pujanza de la Iglesia hispanoamericana, desde el 13 de marzo de 2013 los católicos tenemos al primer Papa procedente de este continente. Francisco es el pontífice número 266 de la Iglesia universal.
En este Día de Hispanoamérica no solo rezamos por los misioneros, algunos de ellos seglares, que han ido a estos países, atendiendo a una llamada vocacional. También rezamos por tantos hermanos nuestros latinoamericanos que han venido a vivir entre nosotros, enriqueciendo nuestra sociedad con sus tradiciones culturales y con su forma, a menudo más cordial y más sensible, de vivir la religión común. 
En un mundo global, la «Iglesia en salida» que estimula el Papa se produce en ambas direcciones. Es mucho lo que desde aquí hemos llevado a América y mucho lo que nos viene devuelto con aire de frescura, a una Europa que parece envejecida cuando se piensa en la perenne juventud de la fe.
Muchos hispanoamericanos vienen como inmigrantes. Y ante el recién llegado –como ha señalado el Pap¬a–, a veces cabe «el miedo de que perturben el orden establecido, roben alguna cosa que hemos construido con sufrimiento. Los recién llegados también tienen miedos: temen la confrontación, el juicio, la discriminación, el fracaso. Estos temores son legítimos, se basan en dudas perfectamente comprensibles desde el punto de vista humano. No es pecado tener dudas y miedos. El pecado, es dejar que nuestros temores determinen nuestras respuestas, como renunciar al encuentro con el otro».
Estas reflexiones del Papa pueden ayudarnos para que la integración sea completa. Personalmente deseo agradecer a tantos inmigrantes llegados de la América hispana el servicio impagable que prestan a personas mayores, cuidándolas en sus casas o acompañándolas cuando salen a la calle. Son verdaderamente de la familia y el enriquecimiento espiritual es mutuo y abundante. 

† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primadodilluns, 19 de febrer de 2018

Jornada Missionera, Dia d’Hispanoamèrica

Els joves: alegria i esperança per al món

El lema d'aquesta jornada està en clara sintonia amb el tema triat pel Papa Francesc per a la XV Assemblea del Sínode dels Bisbes que se celebrarà a l'octubre d'aquest any 2018: "Els joves, la fe i el discerniment vocacional". A la carta que el Sant Pare va dirigir als joves del món, en ocasió de la presentació del document preparatori a l'Assemblea, els va convidar a escoltar la veu del Pare, qui els crida a "sortir" per llançar-se sense "cap a un futur no conegut però prometedor de segures realitzacions, a la trobada Ell mateix els acompanya ".

Precisament, el lema triat per a aquesta jornada evoca les paraules que Francesc va dirigir a un grup de joves en començar la seva visita apostòlica a Colòmbia, el 6 de desembre de l'any passat: "No es deixin robar l'alegria i l'esperança!".

Però l'Evangeli també ens mostra que els joves no només han de ser destinataris d'un missatge esperançador i que ompli de sentit les seves vides, sinó que també poden ser els protagonistes d'un veritable canvi en les nostres societats i en el món. No hem d'oblidar que ells representen un enorme potencial per al present i el futur de l'Església i dels nostres pobles, com a deixebles i missioners del Senyor.


OBJECTIUS
1. Donar gràcies a Déu per l'enviament de tants missioners espanyols que estan gastant la seva vida a Amèrica Llatina on ja viuen el 50% dels catòlics del món.
2. Prendre consciència que el manament missioner continua interpel·lant als que han rebut el do de la fe perquè surtin de si mateix i "vagin" a l'altra riba.
3. Recordar als missioners espanyols que romanen en la missió al continent americà, i col·laborar amb ells a través de l'oració i de l'ajuda econòmica.
4. Acollir amb gratitud, en les nostres comunitats eclesials, als que arriben procedents d'altres països, ja siguin laics, famílies, religiosos i religioses, o sacerdots.