viernes, 2 de septiembre de 2016

L'Octubre a Tarragona serà encara més missioner!

El Domund a Tarragona

"Parlar del DOMUND és evocar la tasca evangelitzadora de l’Església en aquells llocs on encara no ha arribat l’Evangeli, més del 70% de la humanitat, o els àmbits territorials en què l’Església està en els inicis de consolidació, això és el 38% de l’Església catòlica. Parlar del DOMUND és parlar d’universalitat perquè per als missioners i missioneres no hi ha fronteres, en tot cas són línies que indiquen diferències culturals o religioses. Parlar del DOMUND és trucar a la porta dels cors per a despertar en ells la sol·licitud amb els més pobres i per a compartir amb ells el que hem rebut gratuïtament.
La Jornada del DOMUND se celebra a tota l’Església el penúltim diumenge d’octubre des de l’any 1926, tot i que aquesta iniciativa va néixer al segle XIX a instàncies d’una laica francesa, Paulina Jaricot. El proper 23 d’octubre serà el 90è aniversari d’aquesta festa familiar en la qual tots ens sentim solidaris amb els altres, especialment amb els qui més ho necessiten. Al nostre record vénen el testimoniatge de tants missioners i missioneres que han partit per a la missió i allí romanen servint la seva gent, perquè el missioner quan arriba s’identifica amb la cultura, la llengua i la manera de ser del país on és enviat.
La celebració d’aquesta jornada missionera no es pot circumscriure als àmbits exclusivament eclesiàstics. És cert que en les famílies cristianes, en els centres educatius catòlics, en les institucions amb ideari cristià i, sobretot, en les comunitats eclesials, té una ressonància especial. Però hi ha moltes persones que sense participar amb regularitat en la celebració de la fe o fins i tot vivint allunyades senten molt proper el testimoniatge de tants homes i dones que lliuren la vida en els àmbits de la missió.
Per tal que qualsevol persona pugui tenir accés a la informació i a la celebració d’aquesta Jornada, la Direcció Nacional de les OMP ha acceptat, amb gratitud, la petició de l’arxidiòcesi de Tarragona per a poder mostrar el treball i el servei d’aquestes persones que un dia van partir de casa nostra. No són només, que també, el mig centenar de tarragonins que són a missions i els més de cinc-cents que han «sortit» de les diòcesis catalanes, sinó també els 13.000 espanyols que fan present, a l’altra riba, la universalitat de la Església. Tot això podrà ser contemplat en l’exposició «El DOMUND al descobert» al Centre Tarraconense El Seminari, del 3 al 12 d’octubre.
En ella els visitants comprovaran la ingent tasca dels missioners en els territoris de missió. Seran unes petites pinzellades, però prou eloqüents com per passar de l’observació a la contemplació. Molt més que una simple exposició, perquè darrere de cada dada, fotografia, frase o gest hi ha una vida i experiència personal protagonitzada per algú que ha estat capaç de «sortir» de la seva terra per apropar-se a altres persones i compartir amb elles el destí propi.
L’exposició ofereix el marc perquè de forma natural es pugui conversar amb alguns dels seus protagonistes. Allà estaran disponibles missioners i missioneres, testimonis d’aquesta meravella de la missió, per a aquells que ho desitgin. Religiosos, religioses, laics, laiques, sacerdots que per vocació han gastat la vida al servei de l’altre i en l’ocàs de la seva existència desitgen «explicar» el que han vist i viscut. Cadascun dels ambients, dedicats a la història del DOMUND, a l’activitat dels missioners, als missioners catalans, a la cooperació espiritual i material, i a la Jornada de 2016 amb el lema «Surt de la teva terra», poden donar lloc a la irrepetible experiència d’un testimoniatge, una pregària, una reflexió, un compromís.
Activitats culturals
A això se suma la possibilitat d’assistir a altres activitats de caràcter més cultural en relació amb la missió, sota modalitats didàctiques diferents. D’aquesta manera, tots els dies al vespre, i a la mateixa hora —a les 19.00 h— hi haurà un ampli programa d’activitats culturals missioneres. L’objectiu és donar resposta a algun dels freqüents interrogants que avui es fa la gent creient o aliena a la fe: Té sentit la vida d’un missioner? Avui és necessària la missió quan ha de prevaler el respecte perquè cadascú segueixi la seva religió pròpia? Els missioners, que s’han convertit en els principals gestors de la solidaritat humanitària, han deixat d’anunciar l’Evangeli i de batejar? Com i on arriben les almoines que s’envien a les missions? Té sentit la pregària, l’ofrena del dolor, de la malaltia i del sacrifici per les missions? També els laics poden ser missioners? La missió ad gentes interessa als joves o més aviat és cosa de gent gran? Aquestes i altres qüestions integraran un ric i ampli programa que a començaments de setembre serà distribuït pels mitjans de comunicació de les diòcesis catalanes i per les xarxes socials d’àmbit nacional.
El programa de preparació de la Jornada del DOMUND —23 d’octubre de 2016— es culminarà amb el pregó del DOMUND que serà pronunciat a la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona el dissabte dia 15 d’octubre. A partir d’aquest moment l’animació missionera passarà a àmbits més locals i propers a les comunitats cristianes respectives, dinamitzades en cada cas per les respectives delegacions diocesanes de missions.
La nostra més profunda gratitud a l’arxidiòcesi de Tarragona i, especialment, a l’Ana González, delegada diocesana per a les missions i cooperació entre les Esglésies, per l’obstinació, la disponibilitat i el treball que des del principi estan invertint en aquest apassionat projecte. Aquesta gratitud es fa extensiva als qui tinguin la deferència de participar en alguna de les activitats i, sobretot, a col·laborar en la seva difusió."
Anastasio Gil García, director nacional de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya


ARTICLE PUBLICAT A REVISTA ESGLÉSIA DE TARRAGONA, num. 293, Juliol-Agost 2016, pag. 28- i 29
-------------------------------------------------
EL DOMUND EN TARRAGONA

Decir DOMUND es evocar la labor evangelizadora de la Iglesia en aquellos lugares donde aún no ha llegado el Evangelio, más de 70 % de la humanidad, o los ámbitos territoriales en los que Iglesia está en los inicios de consolidación, el 38% de la Iglesia católica. Decir DOMUND es hablar de universalidad, porque para los misioneros y misioneras no hay fronteras, en todo caso son líneas que indican diferencias culturales o religiosas. Decir DOMUND es llamar a la puerta de los corazones para despertar en ellos la solicitud con los más pobres para compartir con ellos lo que gratis hemos recibido.

La Jornada del DOMUND se celebra en toda la Iglesia el penúltimo domingo de octubre desde el año 1926, aunque esta iniciativa nació en el siglo XIX a instancias de una laica francesa, Paulina Jaricot. El próximo 23 de octubre será el 90 cumpleaños de esta fiesta familiar en la que todos nos sentimos solidarios con los demás, especialmente con los que más lo necesitados. A nuestro recuerdo vienen el testimonio de tantos misioneros y misioneras que han partido para la misión y allí permanecen sirviendo a su gente, porque el misionero cuando llega se identifica con la cultura, la lengua y el modo de ser del país donde es enviado.

La celebración de esta jornada misionera no puede circunscribirse a los ámbitos exclusivamente eclesiásticos. Cierto que en las familias cristianas, en los centros educativos católicos, en las Instituciones con ideario cristiano y, sobre todo, en las comunidades eclesiales, tiene una resonancia especial. Pero hay muchas personas que sin participar con regularidad en la celebración de la fe o incluso vive alejada de la fe, siente muy cercano el testimonio de tantos hombres y mujeres que entrega su vida en los ámbitos de la misión.

Para que cualquier persona pueda tener acceso a la información y a la celebración de esta Jornada, la Dirección Nacional de las OMP ha aceptado, con gratitud, la petición de la diócesis de Tarragona para poder mostrar el trabajo y el servicio de estas personas que un día partieron de nuestra tierra. No son sólo, que también, el medio centenar de tarraconeses que están en la misión y los más de quinientos que han “salido” de las diócesis catalanas, sino también los 13.000 españoles que hacen presente, en la otra orilla, la universalidad de la Iglesia. Todo ello podrá ser contemplado en la exposición El DOMUND, al descubierto en El Seminari, Centro Tarraconense, durante los días 3-12 de octubre.

En ella los visitantes comprobarán la ingente labor de los misioneros en los territorios de misión. Serán unas pequeñas pinceladas, pero suficientemente elocuentes como para pasar de la observación a la contemplación. Mucho más que una simple exposición, porque detrás de cada dato, fotografía, frase o gesto hay una vida y experiencia personal protagonizada por alguien que ha sido capaz de “salir” de su tierra para acercarse a otras personas y compartir con ellas su propio destino.

La exposición ofrece el marco para que de forma natural se pueda conversar con algunos de sus protagonistas. Allí estarán disponibles para quien lo desee misioneros y misioneras, testigos de esta maravilla de la misión. Religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes que por vocación han gastado su vida al servicio del otro y en el ocaso de existencia desean “contar” lo que han visto y vivido. Cada uno de los ambientes, dedicados a la historia del DOMUND, a la actividad de los misioneros, a los misioneros catalanes,  a la cooperación espiritual y material, y a la Jornada del 2016 con su lema Sal de tu tierra, pueden dar lugar a la irrepetible experiencia de un testimonio, una oración, una reflexión, un compromiso.

A ello se suma la posibilidad de asistir a otras actividades de carácter más cultural en relación con la misión, bajo modalidades didácticas distintas. Así a la caída de la tarde todos los días y a la misma hora -19:00 horas- habrá un amplio programa de actividades culturales misioneras. Su objetivo es dar respuesta a alguno de los frecuentes interrogantes que hoy se hace la gente creyente o ajena a la fe: Tiene sentido la vida un misionero?; Hoy es necesaria la misión cuando se debe primar el respeto a que cada uno siga su propia religión?; Los misioneros, que se han convertidos en los principales gestores de la solidaridad humanitaria, han dejado de anunciar el Evangelio y de bautizar?; Cómo y dónde llegan las limosnas que se envían a las misiones?; Tiene sentido la oración, la ofrenda del dolor, de la enfermedad y del sacrificio por las misiones?; También los laicos pueden ser misioneros?; La misión ad gentes interesa a los jóvenes o más bien es cosa de mayores?. Estas y otras otras cuestiones integrarán un rico y amplio programa que a comienzos de septiembre será distribuido por los medios de comunicación de las diócesis catalanas, y por las redes sociales de ámbito nacional.

El programa de preparación de la Jornada del DOMUND -23 de octubre de 2016- tendrá su culminación con el pregón del DOMUND que será pronunciado en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona el sábado 15 de octubre. A partir de eso momento la animación misionera pasará a ámbitos más locales y cercanos a las respetivas comunidades cristianas, dinamizadas en cada caso por las respectivas delegaciones diocesanas de misiones. 

Nuestra más profunda gratitud a la Archidiócesis de Tarragona y, en especial, a Ana González, directora diocesana de las OMP en esta diócesis por el empeño, la disponibilidad y el trabajo que desde el principio están invirtiendo en este apasionante proyecto. Gratitud que se hace extensivo a quienes tengan la deferencia de participar en alguna de las actividades y, sobre todo, por la colaboración en su difusión.

Anastasio Gil García
Director nacional de la OMP. España
ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA ESGLÉSIA DE TARRAGONA, num. 293, Julio-Agosto 2016, pag. 28- i 29