domingo, 18 de octubre de 2015

Paraules de Mons. Jaume Pujol per a la jornada del #Domund

ALS QUATRE VENTS: Missioners de la  misericòrdia

El 23 de setembre va ser proclamat sant fra Juníper Serra, el mallorquí i gran missioner d’Amèrica que a la costa de Califòrnia va fundar missions convertides avui en grans ciutats. Els seus pares el van educar en la fe i li van ensenyar una cosa que recordaria sempre: «Fill meu, primer de tot Déu.»
I ara, en aquests dies d’octubre, en coincidència amb el Sínode de la Família, seran canonitzats els pares de santa Teresina de l’Infant Jesús, que és la patrona de les missions: Louis Martin i Zélie Guerin. D’ells va dir la santa de Lisieux: «Déu m’ha donat uns pares més dignes del cel que de la terra.»
He començat amb aquestes dues cites aquest comentari amb motiu de la Jornada del Domund per ressaltar que les vocacions missioneres no apareixen en la societat i en l’Església de manera espontània, sinó que Déu acostuma a servir-se d’uns pares que els han educat en la fe i en el lliurament als altres. La família cristiana és la primera Església.
El lema del Domund d’enguany és «Missioners de la misericòrdia», i està en relació amb el Jubileu de la Misericòrdia, Any Sant convocat pel papa Francesc amb la seva Butlla Misericordiæ vultus, que començarà el 8 de desembre.
El Papa, en el missatge per a la Jornada Mundial de les Missions, diu que l’Evangeli és font d’alegria, d’alliberament i de salvació per a tots els homes, i que l’Església, conscient d’aquest do, no es cansa de proclamar-ho. Afegeix, fent referència al fet que estem en l’Any de la Vida Consagrada, que les comunitats contemplatives han de prendre el model de santa Teresa de l’Infant Jesús com a inspiradora del vincle que hi ha entre vida contemplativa i missió.
«És urgent» —clama el Papa— «tornar a situar l’ideal de la missió en el seu centre: Jesucrist, i en la seva exigència: la donació total d’un mateix a la proclamació de l’Evangeli.» Així actuen els missioners, mostrant a tots un Déu proper, misericordiós i sant. En un món sotmès a tantes tensions, entre països, entre col•lectius, fins i tot dins d’una mateixa família, és més necessària que mai la predicació del perdó, de la misericòrdia basada en l’amor.
Desitjo enviar avui una càlida salutació als missioners de la nostra arxidiòcesi que hi ha escampats pel món, als quals sempre tenim presents malgrat la llunyania. També aprofito per demanar a les famílies que acullin possibles vocacions missioneres. I a tots, que resem per les missions.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


-----------
A LOS CUATRO VIENTOS: Misioneros de la Misericordia

El 23 de septiembre fue proclamado santo Fray Junípero Serra, el mallorquín gran misionero de América que en la costa de California fundó misiones convertidas hoy en grandes ciudades. Sus padres le educaron en la fe y le enseñaron algo que recordaría siempre: «Hijo mio, lo primero Dios». 
Y ahora, en estos días de octubre, en coincidencia con el Sínodo de la Familia, serán canonizados los padres de santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones: Louis Martin y Zélie Guerin. De ellos dijo la santa de Lisieux: «Dios me ha dado unos padres más dignos del cielo que de la tierra». 
He comenzado con estas dos citas este comentario con motivo de la Jornada del Domund para resaltar que las vocaciones misioneras no aparecen en la sociedad y en la Iglesia de modo espontáneo, sino que Dios suele servirse de unos padres que les han educado en la fe y en la entrega a los demás. La familia cristiana es la primera Iglesia.
El lema del Domund de este año es «Misioneros de la misericordia», y está en relación con el Jubileo de la Misericordia, Año Santo convocado por el papa Francisco en su Bula «Misericordiae Vultus» y que comenzará el 8 de diciembre.  
El Papa, en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, dice que el Evangelio es fuente de alegría, de liberación y de salvación para todos los hombres, y que la Iglesia, consciente de este don, no se cansa de proclamarlo. Añade, haciendo referencia a que estamos en el Año de la Vida Consagrada, que las comunidades contemplativas deben tomar el modelo de santa Teresa del Niño Jesús como inspiradora del vínculo que hay entre vida contemplativa y misión. 
«Es urgente –clama el Papa- volver a situar el ideal de la misión en su centro: Jesucristo, y en su exigencia: la donación total de sí mismo a la proclamación del Evangelio». Así actúan los misioneros, mostrando a todos un Dios cercano, misericordioso y santo. En un mundo sometido a tantas tensiones, entre países, entre colectivos, incluso dentro de una misma familia, es más necesaria que nunca la predicación del perdón, de la misericordia basada en el amor. 
Deseo enviar hoy un cálido saludo a los misioneros de nuestra archidiócesi que hay esparcidos por el mundo, a quienes siempre tenemos presentes a pesar de la lejanía. También aprovecho para pedir a las familias que acojan posibles vocaciones misioneras. Y a todos que recemos por las misiones.
† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado