lunes, 28 de diciembre de 2015

Missatge del Papa per a la Jornada Mundial de la Pau: l'exemple de les persones que vencen la indiferència

El Papa Francesc acaba de fer públic el seu missatge per a la Jornada Mundial de la Pau del proper 1 de gener. 

En ell apunta, com assenyala el lema d'aquest any, “venç la indiferència i conquista la pau”, a la indiferència com una de les principals causes que no regni la pau al món. En una de les parts d'aquest missatge el Papa posa exemples de persones que vencen la indiferència:

“Voldria recordar alguns exemples d'actuacions lloables, que demostren com cadascun pot vèncer la indiferència si no aparta la mirada del seu proïsme, i que constitueixen bones pràctiques en el camí cap a una societat més humana.

Hi ha moltes organitzacions no governatives i associacions caritatives dins de l'Església, i fora d'ella, els membres de les quals, en ocasió d'epidèmies, calamitats o conflictes armats, afronten fatigues i perills per cuidar als ferits i malalts, com també per enterrar als difunts. Al costat d'ells, desitjo esmentar a les persones i a les associacions que ajuden als emigrants que travessen deserts i solquen els mars a la recerca de millors condicions de vida. Aquestes accions són obres de misericòrdia, corporals i espirituals, sobre les quals serem jutjats al final de la nostra vida.

Em dirigeixo també als periodistes i fotògrafs que informen a l'opinió pública sobre les situacions difícils que interpel•len les consciències, i als quals es baten en defensa dels drets humans, sobretot de les minories ètniques i religioses, dels pobles indígenes, de les dones i dels nens, així com de tots aquells que viuen en condicions de major vulnerabilitat. Entre ells hi ha també molts sacerdots i missioners que, com a bons pastors, romanen al costat dels seus fidels i els sostenen malgrat els perills i dificultats, de manera particular durant els conflictes armats.

A més, nombroses famílies, enmig de tantes dificultats laborals i socials, s'esforcen concretament a educar als seus fills «contracorrent», amb tants sacrificis, en els valors de la solidaritat, la compassió i la fraternitat. Moltes famílies obren els seus cors i les seves cases a qui té necessitat, com els refugiats i els emigrants. Desitjo agrair particularment a totes les persones, les famílies, les parròquies, les comunitats religioses, els monestirs i els santuaris, que han respost ràpidament a la meva crida a acollir una família de refugiats.

Finalment, desitjo esmentar als joves que s'uneixen per realitzar projectes de solidaritat, i a tots aquells que obren les seves mans per ajudar al proïsme necessitat a les seves ciutats, al seu país o en altres regions del món. Vull agrair i animar a tots aquells que es treballen en accions d'aquest tipus, encara que no se'ls doni publicitat: la seva fam i set de justícia serà sadollada, la seva misericòrdia farà que trobin misericòrdia i, com a treballadors de la pau, seran anomenats fills de Déu”.
OMPRESS-ROMA (15-12-15) 

--------
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz: el ejemplo de las personas que vencen la indiferencia
El Papa Francisco acaba de hacer público su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero. 

En él apunta, como señala el lema de este año, “vence la indiferencia y conquista la paz”, a la indiferencia como una de las principales causas de que no reine la paz en el mundo. En una de las partes de este mensaje el Papa pone ejemplos de personas que vencen la indiferencia:
“Quisiera recordar algunos ejemplos de actuaciones loables, que demuestran cómo cada uno puede vencer la indiferencia si no aparta la mirada de su prójimo, y que constituyen buenas prácticas en el camino hacia una sociedad más humana.
Hay muchas organizaciones no gubernativas y asociaciones caritativas dentro de la Iglesia, y fuera de ella, cuyos miembros, con ocasión de epidemias, calamidades o conflictos armados, afrontan fatigas y peligros para cuidar a los heridos y enfermos, como también para enterrar a los difuntos. Junto a ellos, deseo mencionar a las personas y a las asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan desiertos y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida. Estas acciones son obras de misericordia, corporales y espirituales, sobre las que seremos juzgados al término de nuestra vida.
Me dirijo también a los periodistas y fotógrafos que informan a la opinión pública sobre las situaciones difíciles que interpelan las conciencias, y a los que se baten en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las minorías étnicas y religiosas, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los niños, así como de todos aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellos hay también muchos sacerdotes y misioneros que, como buenos pastores, permanecen junto a sus fieles y los sostienen a pesar de los peligros y dificultades, de modo particular durante los conflictos armados.
Además, numerosas familias, en medio de tantas dificultades laborales y sociales, se esfuerzan concretamente en educar a sus hijos «contracorriente», con tantos sacrificios, en los valores de la solidaridad, la compasión y la fraternidad. Muchas familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene necesidad, como los refugiados y los emigrantes. Deseo agradecer particularmente a todas las personas, las familias, las parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santuarios, que han respondido rápidamente a mi llamamiento a acoger una familia de refugiados.
Por último, deseo mencionar a los jóvenes que se unen para realizar proyectos de solidaridad, y a todos aquellos que abren sus manos para ayudar al prójimo necesitado en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo. Quiero agradecer y animar a todos aquellos que se trabajan en acciones de este tipo, aunque no se les dé publicidad: su hambre y sed de justicia será saciada, su misericordia hará que encuentren misericordia y, como trabajadores de la paz, serán llamados hijos de Dios”.
OMPRESS-ROMA (15-12-15)