martes, 27 de septiembre de 2016

"Surt de la teva terra" LEMA DEL DOMUND 2016

Estem tots convidats a sortir de nosaltres mateixos

Surt... És la invitació que ens fa el papa Francesc a sortir de nosaltres mateixos, de les nostres fronteres i de la pròpia comoditat, para, com a deixebles missioners, posar al servei dels altres els propis talents i la nostra creativitat, saviesa i experiència. És una sortida que implica un enviament i una destinació.

... de la teva terra” L'expressió resulta evocadora de l'origen del que parteix el missioner que és enviat a la missió, i també de la destinació al que arriba. La missió ad gentes és universal i no té fronteres. Només queden exclosos aquells àmbits que rebutgen al missioner. Així i tot, també en ells es fa present amb el seu esperit i la seva força.

CARTELL DOMUND 2016

El conjunt.
Sobre un fons blanc, el cartell mostra un primer i únic missatge: “DOMUND”, el dia en què té lloc la Jornada Mundial de les Missions. La resta de les informacions són complementàries, per contextualitzar la celebració tant en el temps, com a l'espai virtual.

Les petjades.
Són expressió del lema “Surt de la teva terra”. Els tons emprats per a les petjades del caminant i per al fons són familiars als qui des de fa molts anys han identificat els cinc continents amb colors diferents. El mandat de Yaveh Déu a Abrahán, perquè sortís de la seva terra i anès a la terra promesa, està permanentment actualitzat pels deixebles missioners, que han fet pròpia la repetida expressió del papa Francesc: “una Església en sortida”.

Les creus.
És un detall que podria passar inadvertit, però que permet distingir aquestes trepitjades de les d'altres persones que surten de la seva terra per altres motius diversos. Les creus que discretament apareixen en la marca d'aquestes petjades recorden la creu que cada missioner o missionera rep el dia del seu enviament per part de l'Església; creu que és el distintiu de la seva missió d'amor i misericòrdia, continuadora de la de Crist."
Text estret de: www.domund.es
------------------------

LEMA DOMUND 2016
"SAL DE TU TIERRA" LEMA DEL DOMUND 2016

“Sal... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es una salida que implica un envío y un destino.

... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del origen del que parte el misionero que es enviado a la misión, y también del destino al que llega. La misión ad gentes es universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en ellos se hace presente con su espíritu y su fuerza.

CARTEL DOMUND 2016

El conjunto. 
Sobre un fondo blanco, el cartel muestra un primer y único mensaje: “DOMUND”, el día en que tiene lugar la Jornada Mundial de las Misiones. El resto de las informaciones son complementarias, para contextualizar la celebración tanto en el tiempo, como en el espacio virtual.

Las huellas. 
Son expresión del lema “Sal de tu tierra”. Los tonos empleados para las huellas del caminante y para el fondo son familiares a quienes desde hace muchos años han identificado los cinco continentes con colores distintos. El mandato de Yaveh Dios a Abrahán, para que saliera de su tierra y fuera a la tierra prometida, está permanentemente actualizado por los discípulos misioneros, que han hecho propia la repetida expresión del papa Francisco: “una Iglesia en salida”.

Las cruces. 
Es un detalle que podría pasar inadvertido, pero que permite distinguir esas pisadas de las de otras personas que salen de su tierra por otros motivos diversos. Las cruces que discretamente aparecen en la marca de esas huellas recuerdan la cruz que cada misionero o misionera recibe el día de su envío por parte de la Iglesia; cruz que es el distintivo de su misión de amor y misericordia, continuadora de la de Cristo.
Texto extraído: www.domund.es