sábado, 15 de octubre de 2016

Carta Arquebisbe Tarragona en motiu del #Domund

MISSIONERS: ESGLÉSIA EN SORTIDA

Llegim al Gènesi que Déu va dir a Abraham: «Surt del teu país, de la teva parentela, de la casa del teu pare, per anar a la terra que jo t’indicaré.» I el patriarca va sortir, tot i que no sabia on anava; només sabia que era la voluntat de Déu.
El mateix ha passat amb els missioners. Un dia van sentir la crida divina a lliurar-se als altres lluny de casa seva i se’n van anar, no per desinterès de la seva pàtria i de les seves famílies, sinó per fidelitat al que Déu els demanava, i ja des de llavors van començar a estimar els qui encara no coneixien, a aprendre idiomes nous, nous costums… fins a fer-se un d’ells.
Aquest va ser el cas de Mn. Josep Cabayol, per posar l’exemple d’un missioner de les nostres terres, del qual es va presentar recentment una biografia. Va sortir de la Riera de Gaià, de la seva família, d’aquells carrers i places en què havia jugat, com la de l’església, amb aquell plataner gegant, inconfusible. I va marxar a Rwanda, després al Congo i una altra vegada a Rwanda, mentre les forces li ho van permetre, identificant-se amb aquells pobles africans, sense acovardir-se per perills reals viscuts a vegades amb un protagonisme no desitjat.
També el cas d’Isabel Solà, la monja barcelonina assassinada aquest any a Haití, on va anar a missions després d’uns anys a Guinea Equatorial. Va viure amb els seus pobres habitants el terrible terratrèmol i va dedicar des de llavors el seu temps a atendre els molts amputats fabricant-los pròtesis perquè poguessin caminar.
A Tarragona hem celebrat una trobada missionera de les diòcesis de tot Espanya, en coincidència amb els noranta anys de l’establiment del DOMUND. «Surt de la teva terra» és el lema d’aquest any i de la festa que avui celebrem. Enllaça amb el desig del papa Francesc, tantes vegades expressat: el seu desig d’una Església en sortida, que no es tanqui en ella mateixa i en les rutines, sinó bolcada cap als altres, cap a les perifèries existencials de la geografia i de la vida.
Pensem —com ens ha recordat Mn. Anastasio Gil, director nacional de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya—, que l’Evangeli encara no ha arribat al 70% de la humanitat. L’Església, per manament de Jesucrist, està cridada a anunciar-los aquest missatge de salvació i a fer-ho amb paraules i amb obres, amb l’exemple de l’amor fraternal que inspira la doctrina més sublim, perquè és divina.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ja podeu consultar el suplement del Full Dominical en motiu del Domund 2016

------------------------------------------------------------------
MISIONEROS: IGLESIA EN SALIDA
Leemos en el Génesis que Dios le dijo a Abraham: «Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré». Y el patriarca salió, aunque no sabía a donde iba; sólo sabía que era la voluntad de Dios. 
Lo mismo ha sucedido con los misioneros. Un día sintieron la llamada divina a entregarse a los demás lejos de sus casas, y se fueron, no por desapego a su patria y a sus familias, sino por fidelidad a lo que Dios les pedía, y ya desde entonces comenzaron a amar a quienes aún no conocían, cuyo idioma si era el caso aprenderían, cuyas costumbres adoptarían… hasta hacerse uno de ellos.
Este fue el caso de Mn. Josep Cabayol, por poner un ejemplo de un misionero de nuestras tierras, del que se presentó recientemente una biografía. Salió de la Riera de Gaià, de su familia, de aquellas calles y plazas en las que había jugado, como la de la iglesia, con aquel platanero gigante, inconfundible. Y marchó a Ruanda, luego al Congo, y otra vez a Ruanda, mientras le permitían sus fuerzas, identificándose con aquellos pueblos africanos, sin acobardarse por peligros reales vividos a veces con un protagonismo no querido.
Ahí está el caso de Isabel Solà, la monja barcelonesa asesinada este año en Haití, donde fue a misiones después de unos años en Guinea Ecuatorial. Vivió con sus pobres habitantes el terrible terremoto y dedicó desde entonces su tiempo a atender a los muchos amputados fabricándoles prótesis para que pudieran andar. 
En Tarragona hemos celebrado un encuentro misional de las diócesis de toda España, en coincidencia con los 90 años del establecimiento del DOMUND. «Sal de tu tierra» es el lema de este año, y de la fiesta que hoy celebramos. Enlaza con el deseo del Papa Francisco, tantas veces expresado: su deseo de una Iglesia en salida, que no se encierre en sí misma y en las rutinas, sino volcada hacia los demás, hacia las periferias existenciales de la geografía y de la vida.
Pensemos –como nos ha recordado D. Anastasio Gil, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España–, que el Evangelio aún no ha llegado al 70 por ciento de la humanidad. La Iglesia, por mandato de Jesucristo, está llamada a anunciarles este mensaje de salvación y a hacerlo con palabras y con obras, con el ejemplo del amor fraterno que inspira la doctrina más sublime, porque es divina.
† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado