miércoles, 5 de octubre de 2016

Tota ajuda econòmica per petita que sigui és necessària

La cooperació amb els missioners

Segur que algún cop ens hem preguntat si la nostra petita o gran ajuda econòmica arriba als nostres missioners. 
Parlar de diners no sempre és agradable però en aquest cas és necessari fer-ho perquè tota l'ajuda que es rep es destinada a ajudar els projectes dels missioners. 

Lloc: Centre Tarraconense El Seminari. c/Sant Pau n. 4
Hora: 19:00 hores

Finalitat:

a) Informar sobre la gestió administrativa dels donatius des de la seva recepció a les seu diocesanes fins al seu lliurament als missioners
b) Enfortir la certesa que la cooperació econòmica dels fidels amb l'activitat missionera de l'Església es nodreix de molts pocs i de persones que viuen l'experiència de donar, fins i tot, del que tenen necessitat.
c) Desvetllar que, malgrat la generositat dels espanyols, encara són clarament insuficients les aportacions econòmiques respecte a les necessitats.

Presideix:
Excm. i Rvdm. D. Josep Ángel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

Intervenen:
Dª Alicia Aguilar, direcció nacional de les OMP
D. Juan Antonio López, administrador del Vicariato Apostòlic de Yurimaguas, Perú
Dª Paula Rivas, direcció nacional de les OMP

Modera:
Rvd. D. Victor Manuel Cardona, ecónomo diocesà de Tortosa

Metodologia:
- Acolliment i presentació, bisbe de Terrassa
- D. Victor Manuel Cardona: Plantejament de la qüestió a partir de les preguntes que moltes persones del carrer es fan o poden fer-se sobre la destinació final de les seves aportacions:
a) Destinació de les aportacions dels fidels en ocasió de les Jornades de Missions
b) Missió específica de les OMP que la destinés de qualsevol altra institució eclesial o humanitària
c) Raons per confiar que les aportacions arriben als seus destinataris
- Intervencions dels tres experts: 
a) Gestió dels donatius en origen: Com es rep i es gestiona els diners dels donants.
b) Gestió dels subsidis en destinació: Com i quan ho reben, i com ho empren
c) Informació de l'aportació d'Espanya a la missió durant l'any 2015
- Visita a l'Exposició “El DOMUND, al descobert”
- Clausura, bisbe de Terrassa
-------------
Toda ayuda por pequeña que sea es necesaria

LA COOPERACIÓN CON LOS MISIONEROS
Seguro que alguna ocasión nos hemos preguntado si nuestra pequeña o gran ayuda económica llega a nuestros misioneros.

Hablar de dinero no siempre es agradable pero en este caso es necesario hacerlo porque toda la ayuda que se recibe se destinada a ayudar los proyectos de los misioneros.

Lugar: Centre Tarraconense El Seminari
Hora: 19:00 horas

Finalidad:

a) Informar sobre la gestión administrativa de los donativos desde su recepción en las sede diocesanas hasta su entrega a los misioneros
b) Fortalecer la certeza de que la cooperación económica de los fieles con la actividad misionera de la Iglesia se nutre de muchos pocos y de personas que viven la experiencia de dar, incluso, de lo que tienen necesidad.
c) Desvelar que, a pesar de la generosidad de los españoles, aún son claramente insuficientes las aportaciones económicas respecto a las necesidades.

Preside:
Excmo. y Rvdmo. D. Josep Ángel Saiz Meneses, obispo de Terrassa

Intervienen:
Dª Alicia Aguilar, dirección nacional de las OMP
D. Juan Antonio López, administrador del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú
Dª Paula Rivas, dirección nacional de las OMP

Modera:
Rvd. D. Victor Manuel Cardona, ecónomo diocesano de Tortosa

Metodología:
- Acogida y presentación, obispo de Terrassa
- D. Victor Manuel Cardona: Planteamiento de la cuestión a partir de las preguntas que muchas personas de la calle se hacen o pueden hacerse sobre el destino final de sus aportaciones:
a) Destino de las aportaciones de los fieles con ocasión de las Jornadas de Misiones
b) Misión específica de las OMP que la destinare de cualquier otra institución eclesial o humanitaria
c) Razones para confiar que las aportaciones llegan a sus destinatarios
- Intervenciones de los tres expertos:
a) Gestión de los donativos en origen: Cómo se recibe y se gestiona el dinero de los donantes.
b) Gestión de los subsidios en destino: Cómo y cuándo lo reciben, y cómo lo emplean
c) Información de la aportación de España a la misión durante el año 2015
- Visita a la Exposición “El DOMUND, al descubierto”
- Clausura, obispo de Terrassa